EGO-Friendly

Regulamin

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa warunki świadczenia usług przez Weronikę Molińską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Gabinet Psychoterapeutyczny EGO-Friendly, posiadającej nr NIP 8381878518, REGON 522580571.
2. EGO-Friendly za pomocą tego serwisu (www.ego-friendly.pl) świadczy usługi umożliwiające Pacjentom bezpośredni kontakt, dokonywanie rezerwacji wizyt, konsultacji, uczestnictwo w warsztatach oraz zakup produktów cyfrowych do psychoedukacji. Wszystkie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
3. Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.).
4. Pacjentem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest pełnoletnia osoba fizyczna, która korzysta lub zamierza skorzystać z usług Serwisu (dalej jako „Pacjent’’).
5. Dopuszcza się korzystanie z Wizyt i E-Wizyt przez osoby niepełnoletnie, za wyraźną zgodą ich opiekuna lub przedstawiciela ustawowego. Pracownik EGO-Friendly jest uprawniony do żądania w każdym czasie, przedłożenia stosownej zgody oraz do odmowy świadczenia Wizyt i E-Wizyt, w przypadku braku takiej zgody.
6. Zawartość Serwisu stanowi własność Usługodawcy i jest prawnie chroniona.
7. 
Gabinet zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu, jak również wprowadzania modyfikacji cen za świadczone wszelkie usługi psychologiczne, o czym Kliencii Pacjenci będą powiadomieni poprzez udostępnienie stosownej informacji lub na niniejszej stronie internetowej.

§ 2. Ogólne warunki świadczenia usług

1. Serwis stanowi narzędzie do zarządzania on-line konsultacjami świadczonymi drogą elektroniczną w formie wideo konsultacji (dalej jako „E-wizyta’’)
2. Pacjent przyjmuje do wiadomości, że świadczenie Usług odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Korzystanie z Serwisu może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu.
4. W celu właściwego korzystania z Serwisu Pacjent powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych (w szczególności FireFox lub Chrome) oraz dostęp do Sieci Internet.
5.Pacjent chcąc dokonać zakupu E-wizyty zobowiązany jest do uiszczenia płatności za wybraną przez siebie usługę zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem znajdującym się na stronie Serwisu. Pacjent zostanie poinformowany przed dokonaniem zakupu E-wizyty o jej całkowitym koszcie.
6. Pacjent może przeglądać zawartość Serwisu bez dokonania rejestracji. Zarządzanie Wizytami oraz wystawianie opinii o lekarzach, a także zakup i korzystanie z E-wizyt możliwe jest jedynie po uprzednim dokonaniu rejestracji konta przez Pacjenta.
7. W celu dokonania rejestracji za pośrednictwem Serwisu Pacjent podaje następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, Podanie tych danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do korzystania z systemu rezerwacji wizyt on-line.
8. Przed dokonaniem rejestracji Pacjent zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i dokonać jego akceptacji. Dokonanie zakupu bądź rozpoczęcie procesu terapeutycznego jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.
9. Po dokonaniu rejestracji Pacjent otrzymuje na podany przez siebie adres poczty elektronicznej wiadomość potwierdzającą rejestrację.

§ 3. Rezerwacja i Zakup E-Wizyty 

1. Pacjent ma możliwość dokonania rezerwacji na stronie, korzystając z zakładki KONTAKT lub telefonicznie bądź mailowo – na wskazane numery i adresy (podane w zakładce kontakt).
2. W celu potwierdzenia PIERWSZEJ rezerwacji Pacjent zobligowany jest opłacić konsultację przed spotkaniem i przesłać potwierdzenie przelewu na wskazany adres mailowy.
3 Po skutecznym dokonaniu rezerwacji Wizyty Pacjent otrzymuje wiadomość z potwierdzeniem daty i godziny Wizyty, Warsztatów i innych działań zakupionych na stronie www.ego-friendly.pl. 
4. Podczas rezerwacji lub zakupu Wizyty przy pomocy Serwisu Pacjent ma możliwość zaznaczenia okienka check-box z prośbą o kontakt Usługodawcy w razie zwolnienia się wcześniejszego terminu do wybranego Lekarza lub Specjalisty. W takim przypadku Usługodawca skontaktuje się z Pacjentem telefonicznie w celu umówienia wcześniejszego terminu. W celu uniknięcia wątpliwości, w przypadku umówienia wizyty telefonicznie we wcześniejszym terminie, umówiona za pośrednictwem Serwisu wizyta zostaje anulowana przez Usługodawcę po wyrażeniu przez Pacjenta zgody podczas rozmowy telefonicznej.
5. Pacjent ma możliwość odwołania Wizyty w czasie wskazanym w ust. 1a powyżej, z zastrzeżeniem §5 poniżej.
6. Płatności za kolejne sesję Pacjent dokonywać może przy każdej konsultacji (wpisując w tytuł przelewu datę spotkania) lub jednorazowo, opłacając fakturę zbiorczą (wówczas w tytule przelewu należy wpisać numer faktury).
7. 
Ochęci wystawienia faktury Pacjent zobowiązany jest poinformować Usługodawcę przed realizacją E-wizyty poprzez przesłanie na adres mailowy kontakt@psychomedic.pl danych, na które faktura ma zostać wystawiona po realizacji E-wizyty.
8. Fakty wysyłane są do Klientów i Pacjenta na koniec każdego miesiąca.

 

§ 4. Wymogi techniczne E-wizyty 

1. E-wizyty udzielane są za pomocą systemów telekomunikacyjnych (najczęściej GoogleMeet). Pacjent powinien posiadać uruchomiony do obsługi JavaScript (najnowszy i włączony JavaScript).
2. Pacjent powinien być podłączony do sieci Internet.
3. Pacjent w celu odbycia E-wizyty może wykorzystać komputer lub telefon. Urządzenie to musi być wyposażone w sprawnie działający mikrofon oraz kamerę. Przed wizytą należy wyrazić zgodę na uruchomienie mikrofonu oraz kamery.
5. Dostęp – link – do E-Wizyty zostaje udostępniony każdorazowo przed konsultacją.

§ 5. Odwołanie lub zmiana terminu Wizyty lub E-wizyty

1. Pacjent ma prawo odwołania zakupionej Wizyty lub E-wizyty najpóźniej na 24 godziny przed terminem jej wykonania.
2. W przypadku odwołania przez Pacjenta Wizyty lub E-wizyty w czasie krótszym niż 24 godziny przed jej rozpoczęciem kwota uiszczona wcześniej za świadczenie nie będzie zwracana. Brak zwrotu środków spowodowany jest koniecznością poniesienia przez EGO-Friendly kosztów należytego przygotowania wizyty. 
3. W przypadku nie pojawienia się Pacjenta na Wizytę lub na E-wizytę w zarezerwowanym czasie i nieodwołania tej Wizyty lub E-wizyty w terminie 24 h przed wizytą – uiszczona przy zakupie płatność za Wizytę lub E-wizytę nie będzie zwracana.
4. Nie odwołanie w czasie powyżej 24h i nie pojawienie się na E-Wizycie nieopłaconej jest rozumiane jako Wizyta odbyta. W związku z tym Klient lub Pacjent zobowiązany jest uregulować należność za to spotkanie.
5. Kwota uiszczona za Wizytę lub E-wizytę zakupioną lub zarezerwowaną w czasie krótszym niż 24 godziny przed jej rozpoczęciem nie będzie zwracana w razie jej odwołania w tym czasie.
6. Pacjent może dokonywać modyfikacji zakupionej Wizyty lub E-wizyty poprzez zmianę terminu jej realizacji – najpóźniej na 24 godziny przed terminem jej wykonaniem. Z
7. W przypadku odwołania lub zmiany terminu Wizyty lub E-wizyty Pacjent otrzymuje potwierdzenie dokonanej czynności w postaci komunikatu (wiadomość e-mail lub SMS) przesłanego na podany przez siebie adres poczty elektronicznej lub numeru telefonu komórkowego.
8. W przypadku odwołania przez Pacjenta Wizyty lub E-wizyty w czasie dłuższym niż 24 godziny przed jej planowanym rozpoczęciem   oraz w przypadku odwołania Wizyty lub E-wizyty przez Usługodawcę – wizyta potraktowana jest jako usunięta – nie należy więc opłacać jej, a w przypadku wcześniejszej opłaty następuje zwrot całości uiszczonego wynagrodzenia w sposób odpowiadający sposobowi zapłaty za Wizytę lub E-wizytę, tj. za pomocą serwisu DotPay lub przelewem na podany przez Pacjenta numer konta bankowego. Usługodawca dokonuje zwrotu środków Pacjentowi w terminie 14 dni od momentu wysłania wniosku o zwrot zapłaconej kwoty za Wizytę lub E-wizytę. W przypadku zwrotu należności Pacjent może zostać obciążony kosztami prowizji i opłat, które obciążyły Serwis w związku z tą Wizytą lub E-Wizytą przez DotPay (zgodnie z regulaminem usługi) lub bank w przypadku przelewu zagranicznego (zgodnie z opłatami nałożonymi przez bank).
9. W przypadku spóźnienia się Klienta baź Pacjenta, czas usługi nie jest przedłużany, a opłata nie jest zmniejszana

§ 6. Odpowiedzialność

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem z usług przez Pacjenta.
2. Pacjent zobowiązuje się w trakcie Wizyty lub E-wizyty do podawania danych i składania oświadczeń zgodnych z prawdą. Usługodawca oraz jego personel nie ponosi odpowiedzialności za skutki będące następstwem podania przez Pacjenta nieprawdziwych danych lub składania nieprawdziwych oświadczeń.
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług telekomunikacyjnych świadczonych przez operatorów telekomunikacyjnych, za pośrednictwem których Pacjent łączy się z siecią Internet w celu korzystania z Serwisu.
4. Pacjent może w każdej chwili przerwać trwającą E-wizytę bez ponoszenia żadnych konsekwencji. W celu uniknięcia wątpliwości, Pacjent przerywając E-wizytę przed czasem jej zakończenia nie jest uprawniony do późniejszego wykorzystania czasu, który pozostałby do zakończenia konsultacji medycznej.
5. Usługodawca zobowiązuje się świadczyć usługi za pomocą Serwisu na najwyższym poziom. W przypadku wystąpienia ewentualnych problemów technicznych, Usługodawca zastrzega sobie możliwość zapewnienia Pacjentowi możliwie najbardziej dogodnego terminu zamiennego dla wybranej usługi. Pacjent ma prawo nie zaakceptować innego terminu zaproponowanego przez Usługodawcę a tym samym może zrezygnować z usługi, otrzymując zwrot poniesionych kosztów.

§ 7. Dane osobowe

1. Skorzystanie z usług EGo-Friendly jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.
2. Administratorem danych osobowych Klienta jest podmiot prowadzący Gabinet wskazany w paragrafie 1. niniejszego Regulaminu.
3. Celem zbierania danych osobowych jest świadczenie usług psychologicznych wskazanych powyżej.
4. Klientom pełnoletnim lub opiekunom prawnym Klientów niepełnoletnich przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania z usług psychologicznych wskazanych powyżej. W przypadku niepodania danych korzystanie z usług nie będzie możliwe.
6. Dane Klientów nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
7. Dane Klientów nie będą podlegały profilowaniu.
8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9. Dane Klienta oraz dokumentacja tworzona podczas wizyt przechowywana jest w czasie, kiedy Klient korzysta z pomocy psychologicznej oraz przez okres wynoszący 6 miesięcy od ostatniej wizyty.

© Website Name. All Rights Reserved